Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

e-PROmienniki.pl

 

§1  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy e-Promienniki.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma: ASKELL GROUP Mariusz Marcinkiewicz z siedzibą w Łodzi, ul. Zagajnikowa 35, NIP: 7251874970, REGON: 369652277 [dalej "Sprzedawca"]
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez: Sprzedawcę i Nabywcę [dalej "Strony Umowy"].
 4. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest poprawne złożenie Zamówienia i akceptacja Regulaminu przez Nabywcę (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną) lub podmiot czy osobę działających w jego imieniu.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 §2  Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz (Koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  b) pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  c) telefonicznie na numer telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na pełną weryfikację Nabywcy i Odbiorcy towaru (Nabywca lub podmiot wskazany przez Nabywcę do odebrania produktu w jego imieniu). Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem na adres podany w Zamówieniu lub telefonicznie. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych czy  sposobu zapłaty.
 3. Dla Stron Umowy wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie w Sklepie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 §3  Płatności i koszty realizacji

 1. Nabywca ma do wyboru formy płatności: przelew tradycyjny, płatność gotówką, płatność kartą płatniczą oraz płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (w tym szybkie przelewy, Blik, karty płatnicze i raty).
 2. Ceny kosztów transportu (dostawy zamówionych towarów) widoczne są pod dodaniu wybranych produktów do koszyka na stronie internetowej Sklepu i po określeniu opcji dostawy. Koszty transportu mogą być także ustalone indywidualnie z Nabywcą w przypadku zamówień składanych inaczej niż poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu (jak w §2. ust.1 pkt. b) i c) Regulaminu).
 3. Warunkiem wydania zamówionego produktu jest zapłata za towar i koszty transportu, o ile Strony Umowy nie ustaliły inaczej przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 §4  Wysyłka i dostawa

 1. Zamówiony produkt Sprzedawca dostarcza do Odbiorcy za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi) lub udostępnia do odbioru osobistego przez Nabywcę (lub wskazaną przez niego osobę - Odbiorcę) w siedzibie Sprzedawcy .
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy .
 3. W przypadku wyboru formy dostawy za pośrednictwem firmy wysyłkowej Nabywca akceptuje warunki wykonywania usług danego przewoźnika (firmy kurierskiej, operatora pocztowego) .
 4. Jeżeli nabywcą produktu jest konsument to ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania przedmiotowej rzeczy Nabywcy (jak w §4. ust.1 Regulaminu).
 5. Jeżeli nabywcą produktu jest podmiot niebędący konsumentem to w przypadku wyboru formy dostawy za pośrednictwem firm wysyłkowych, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania przedmiotowej rzeczy przewoźnikowi (firmie kurierskiej, operatorowi pocztowemu). W przypadku odbioru osobistego przez Nabywcę niebędącego konsumentem  w siedzibie Firmy ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania przedmiotowej rzeczy Nabywcy (lub wskazanej przez niego osobie).

 §5 Gwarancja i rękojmia

 1. Produkty dostępne w Sklepie posiadają gwarancję producenta bądź dystrybutora. Okres ochrony gwarancyjnej  podany jest w opisie danego produktu. Szczegółowe warunki gwarancji są dołączane do zakupionego produktu. Mogą być także udostępnione na życzenie przez zakupem.
 2. Gwarancja producenta lub dystrybutora nie wyklucza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu przez okres 2 lat od daty zakupu, w przypadku jeżeli nabywcą jest konsument.
 3. W przypadku zakupu przez nabywcę nie będącego konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

 §6  Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Sprzedaży Nabywca powinien dostarczyć  reklamowany produkt  wraz z kopią dowodu zakupu i opisem niezgodności na adres wskazany przez Sklep lub dostarczyć osobiście do siedziby Firmy. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru reklamacji przez Nabywcę za pomocą wybranej formy Kontaktu ze Sklepem (e-mail: poczta@e-promienniki.pl lub telefon +48 570 556 004).
 2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Nabywcy w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru.
 3. Jeśli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Nabywcy nowego produktu bądź usunięcia niezgodności i zwrotu produktu wolnego od wad, wówczas koszt naprawy, wymiany i przesyłki ponosi Sprzedawca.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Nabywcy powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 §7  Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Nabywca, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje wyłącznie Nabywcy produktu  będącemu Konsumentem (osoba fizyczna) lub Przedsiębiorcą indywidualnym (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której przedmiotowy zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG).
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest skuteczne jeżeli Nabywca złoży Sprzedawcy, w terminie 14 dni od odbioru towaru, Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w wybranej formie (e-mail lub pisemnie) zawierające wszystkie niezbędne informacje podane we Wzorze (stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu).
 3. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu produktu w terminie do 14 dni od złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na własny koszt, przesyłką na adres wskazany przez Sprzedawcę lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (w zakresie jak w sklepie stacjonarnym). Może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości produktu.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania produktu, Sprzedawca lub wskazany przez niego podmiot sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia produktu Sprzedawca zwraca Nabywcy zapłaconą kwotę (z zastrzeżeniem §6. ust.4 Regulaminu) oraz  koszt najtańszej przesyłki. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 §8  Ochrona prywatności

 1. Składając Zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Zamówieniu w zakresie związanym z realizacją Zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Nabywca może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 §9  Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronach internetowych Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §10  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 

Linki:

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl